Now showing items 1722-1741 of 4217

   Titles
   Kako upotrebiti strugani asphalt u novim asfaltnim mešavinama? [1]
   Kalibracija 3D elektromagnetnih merila brzine vode [1]
   Kalibracija distribuiranih hidroloških modela [1]
   Kalibracija i verifikacija modela konačnih elemenata za dugotrajno ponašanje AB greda [1]
   Kalibracija i verifikacija modela oticaja sa urbanih slivova [1]
   Kalibracija matematičkih modela vodovodnih sistema primenom genetskog algoritma [1]
   Karakteristični tipovi sanacija klizišta na putevima u Srbiji izvedenih tokom 2016.g [1]
   Karakteristike asfaltnih mešavina sa agregatom od recikliranog betona [1]
   Karakteristike asfaltnih mešavina sa visokim sadržajem struganog asfalta [1]
   Karakteristike asfaltnih mješavina АБ11s sa dodatkom elektrofilterskog pepela [1]
   Karakteristike betona sa delimičnom zamenom prirodnog agregata struganim asfaltom [1]
   Karakteristike betona sa visokim sadržajem letećeg pepela, i njegova uloga u održivom razvoju [1]
   Karakteristike materijala akumuliranih na urbanim površinama i kvalitet kišnog oticaja [1]
   Kartiranje rizika od poplava [1]
   Kartiranje šumske vegetacije na osnovu podataka satelitskog osmatranja Zemlje korišćenjem tehnika mašinskog učenja [1]
   Kartiranje verovatnoća pojave kišnih padavina na teritoriji Republike Srbije metodom indikatorskog kriginga [1]
   Katastar klizišta Beograda [1]
   Kategorije pouzdanosti koje se moraju proveravati tokom planiranja i korišćenja vodoprivrednih sistema [1]
   Key Indicators for the Financial Assessment of Availability Payment PPP Projects [1]
   Keyphrases analysis of BIM standards through occurrence of most common BIM uses [1]