Show simple item record

Vibration and buckling of plates and shells using dynamic stiffness method

dc.contributor.advisorNefovska- Danilović, Marija
dc.contributor.otherPujević, Branislav
dc.contributor.otherPetronijević, Mira
dc.contributor.otherLađinović, Đorđe
dc.contributor.otherMarković, Nenad
dc.creatorKolarević, Nevenka
dc.date.accessioned2017-05-06T08:08:46Z
dc.date.accessioned2019-05-01T00:13:13Z
dc.date.available2017-05-06T08:08:46Z
dc.date.available2019-05-01T00:13:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4926
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15424/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513748370
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/8040
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1672
dc.description.abstractМетод динамичке крутости (МДК) представља алтернативу методуконачних елемената (МКЕ) у анализи вибрација и избочавањаконструкција. Основни елемент у МДК је континуални елемент, односноњегова матрица крутости, која је формулисана на основу тачног решењадиференцијалне једначине проблема, па је самим тим избегнута потребаза дискретизацијом домена. Да би МДК могао да нађе ширу примену,потребна је одговарајућа база континуалних елемената. У оквирудисертације су по први пут формулисани континуални елементи заанализу вибрација Mindlin-ове правоугаоне плоче и сегмента кружнецилиндричне љуске по Donnell-Mushtari-евој и Flügge-овој теорији. Зарешење проблема слободних вибрација коришћен је Gorman-ов методсуперпозиције, док је динамика матрица крутости формулисана помоћуметода пројекције. Такође, на основу решења у затвореном обликуформулисани су следећи континуални елементи, односно одговарајућематрице крутости, за анализу вибрација и избочавања: Maurice Lévy-евеплоче по Mindlin-овој теорији, кружне цилиндричне љуске и сегментакружне цилиндричне љуске са специјалним граничним условима поDonnell-Mushtari-евој и Flügge-овој теорији. Изведене матрице крутости суимплементиране у за ту сврху написани Matlab програм за анализувибрација и избочавања система плоча и љуски. Резултати многобројнихнумеричких примера су упоређени са доступним резултатима излитературе, као и резултатима МКЕ, чиме је извршена верификација ураду формулисаних континуалних елемената.sr
dc.description.abstractDynamic stiffness method (DSM) is an alternative to the Finite element method(FEM) in the vibration and buckling analysis. The essential element in the DSMis a continuous element and the corresponding stiffness matrix. The stiffnessmatrix is formulated based on the exact solution of the governing equations.Consequently, the discretization of the domain is minimized. For a widerapplication of the DSM, a suitable base of the continuous elements is necessary.Within this thesis, the continuous elements and the corresponding dynamicstiffness matrices for vibration analysis of the Mindlin plate and segment ofcircular cylindrical shells based on the Donnell-Mushtari and Flügge theory areformulated for the first time. Gorman's method of superposition has been used forsolution of the free vibrations problem, while the dynamic stiffness matrix isformulated by using the Projection method. In addition, based on the closed-formsolutions of the of free vibration and buckling problem, the followingcontinuous elements are formulated: Maurice Lévy plate element based on theMindlin theory, circular cylindrical shell and segmented circular cylindricalshell with special boundary conditions element based on the Donnell-Mushtariand Flügge theory. The developed stiffness matrices are implemented in theMatlab program for the vibration and buckling analysis of plates and shellsassemblies. The results of numerous numerical examples are compared with theavailable results in the literature, as well as with the results obtained using theFEM , and, in such way, the formulated continuous elements are verified.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/42012/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectmetod dinamičke krutostisr
dc.subjectdynamic stiffness methoden
dc.subjectsuperposition methoden
dc.subjectprojection methoden
dc.subjectcontinuous elementen
dc.subjectdynamic stiffness matrixen
dc.subjectdynamic of structuresen
dc.subjectstability of structuresen
dc.subjectmetod superpozicijesr
dc.subjectmetodprojekcijesr
dc.subjectkontinualni elementsr
dc.subjectdinamička matricakrutostisr
dc.subjectdinamika konstrukcijasr
dc.subjectstabilnost konstrukcijasr
dc.titleВибрације и избочавањe плоча и љуски применом методе динамичке крутостиsr
dc.title.alternativeVibration and buckling of plates and shells using dynamic stiffness methoden
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs//bitstream/id/6437/1670-teza.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/3633/1670.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_8040
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record