Show simple item record

Design and construction processes integration based project management system for housing projects

dc.creatorStojadinović, Zoran
dc.date.accessioned2019-11-27T12:54:08Z
dc.date.available2019-11-27T12:54:08Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1809
dc.description.abstractЦиљ израде ове дисертације је формирање новог приступа управљању пројектима који би се примењивао приликом изградње стамбено-пословних објеката у домаћим условима. Систем се базира на интеграцији процеса пројектовања и грађења, путем побољшаног тока информација између различитих учесника пројекта кроз различите фазе реализације пројекта. У првом делу дисертације, дефинисани су: предмет истраживања, методологија израде дисертације, проблеми на пројектима и њихови узроци. У другом делу дисертације анализирана је релевантна литература. У трећем делу дисератције формирана је стратегија новог приступа управљању пројектима, која обухвата увођење концепта управљања ланцима снабдевања и примену управљачких механизама за рано Циљ израде ове дисертације је формирање новог приступа управљању пројектима који би се примењивао приликом изградње стамбено-пословних објеката у домаћим условима. Систем се базира на интеграцији процеса пројектовања и грађења, путем побољшаног тока информација између различитих учесника пројекта кроз различите фазе реализације пројекта. У првом делу дисертације, дефинисани су: предмет истраживања, методологија израде дисертације, проблеми на пројектима и њихови узроци. У другом делу дисертације анализирана је релевантна литература. У трећем делу дисератције формирана је стратегија новог приступа управљању пројектима, која обухвата увођење концепта управљања ланцима снабдевања и примену управљачких механизама за рано откривање проблема. Након тога, дат је предлог коришћења нових управљачких метода за сваку фазу реализације пројекта. Формиране су четири главне управљачке методе за четири фазе пројекта, и неколико помоћних. За две методе формирани су оригинални софтверски пакети. Методе се складно уклапају у целовит систем, зато што се све базирају на информационој интеграцији кључних фаза реализације пројекта, и све су осмишљене у духу концепта управљања ланцима снабдевања За прединвестициону фазу, предложен је садржај и начин прорачуна у оквиру прединвестиционе студије, који ће олакшати доношење одлуке о инвестирању. За спровођење прорачуна, развијен је посебан ППР софтверски пакет који омогућава прорачун буџета пројекта, трајања, профита, динамичког плана улагања финансијских средстава, као и прорачун ризика са циљем реалнијег сагледавања процењених трошкова и трајања. За фазу израде пројектне документације, објашњен је начин примене QФД методологије за успостављање система за идентификацију, селекцију и квантификацију инвеститорских захтева, у циљу њиховог претварања у елементе пројектног задатка. Због лакшег рада са бројним подацима у оквиру обимног матричног прорачуна формиран је QФДП софтверски пакет који подржава QФД прорачун. Детаљно је приказан начин коришћења софтверског пакета. За потребе спровођења тендерских процедура, предлаже се концепт вредновања извођача на бази нивоа реализације који могу да пруже на пројекту. Овај концепт се предлаже у циљу напуштања идеје о тендерима на бази најниже цене. Приказана је ТНР метода која обухвата одвојене процедуре за избор извођача радова и за избор пројектанта. Обе процедуре се спроводе кроз шест карактеристичних корака, који су детаљно објашњени. За фазу изградње, предлаже се управљачка метода за оперативно планирање, на бази „ласт планнер“ методологије, развијене на западу за ове потребе. Због уважавања специфичности домаћих услова, уведене су одговарајуће допуне, модификације и иновације. Обрађена је и тематика оперативног планирања у фази израде пројектне документације. Последње поглавље трећег дела дисертације, посвећено је завршним разматрањима и закључцима у вези успостављања и функционисања новог ИПГ приступа управљању пројектима. Приказани су: упоредни преглед проблема на пројектима и њихових узрока, анализа оправданости предложених решења, распоред метода по фазама реализације пројекта, компатибилност метода, шематски приказ ИПГ приступа, кораци за примену ИПГ приступа, процена ефеката примене и правни аспект новог ИПГ приступа управљања пројектимаsr
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to develop a new approach to project management for housing projects that are realized in domestic conditions. The new approach is based on the integration of design and construction processes, by improving the information flow between different participants through different project phases. The first chapter is dedicated to defining: scope of research, thesis composing methodology, project problems and their causes. The second chapter consists of literature review. In the third chapter, a new project management strategy is introduced which relies on supply chain management and mechanisms for early detection of problems. After that, new management methods are introduced for each project phase. For four project phases, four main methods and several auxiliary methods are developed. For two of them, specific software solutions are developed. The proposed methods blend smoothly, because they are based on the same principals which include key project phase integration and supply chain management origins. For the pre-project phase, feasibility study contents and ways for calculation are proposed, with the aim to ease making the key decision, whether or not to invest in a particular project. New software is developed for the purpose of calculating budget, duration, profit, cash flow, and risk evaluation. For the design phase, QFD methodology is discussed regarding system for identification, selection and quantification of owner requests and translating them into elements of terms of reference. In order to manage huge number of data and matrix calculation, new software is developed which supports QFD calculations. Software manual is presented in detail. For the procurement procedures, a performance based approach is proposed. This approach is proposed in order of abandoning the lowest bid procurement system. A specific TNR method is presented, with separate procedures for design procurement and construction procurement. Both procedures consist of six steps, which are presented in detail. For the construction phase, a project planning and control method is proposed, which is based on the “last planner” methodology. Regarding the specific conditions in which domestic projects are realized, specific modifications and innovations are implemented. Project planning and control for the design phase is also discussed. The last chapter is dedicated to final discussions and conclusions regarding the implementation of the new IPG project management approach to housing projects. Specific features are presented: review of project problems and their causes, justification analysis for proposed solutions, distribution of methods regarding project phases, methods compatibility, IPG approach schematic presentation, estimation of implementation results and legal aspects regarding the IPG approach.en
dc.language.isosrsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectпројекат изградње стамбено-пословних објекатаsr
dc.subjectинтеграција пројектовања и грађењаsr
dc.subjectуправљање ланцима снабдевањаsr
dc.subjectпрединвестициона студијаsr
dc.subjectQFD методологијаsr
dc.subjectтендерска процедураsr
dc.subjectоперативно планирањеsr
dc.subjecthousing projectssr
dc.subjectdesign and construction integrationsr
dc.subjectsupply chain managementsr
dc.subjectfeasibility studysr
dc.subjectQFD methodologysr
dc.subjectprocurement proceduressr
dc.subjectproject planning and controlsr
dc.titleSistem upravljanja projektima izgradnje stambeno-poslovnih objekata na bazi integracije procesa projektovanja i građenjasr
dc.titleDesign and construction processes integration based project management system for housing projectsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/6915/bitstream_6915.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_grafar_1809
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record