Now showing items 1055-1074 of 2577

   Titles
   Kalibracija i verifikacija modela konačnih elemenata za dugotrajno ponašanje AB greda [1]
   Kalibracija i verifikacija modela oticaja sa urbanih slivova [1]
   Kalibracija matematičkih modela vodovodnih sistema primenom genetskog algoritma [1]
   Karakteristični tipovi sanacija klizišta na putevima u Srbiji izvedenih tokom 2016.g [1]
   Karakteristike asfaltnih mješavina АБ11s sa dodatkom elektrofilterskog pepela [1]
   Karakteristike betona sa visokim sadržajem letećeg pepela, i njegova uloga u održivom razvoju [1]
   Karakteristike materijala akumuliranih na urbanim površinama i kvalitet kišnog oticaja [1]
   Kartiranje rizika od poplava [1]
   Kartiranje verovatnoća pojave kišnih padavina na teritoriji Republike Srbije metodom indikatorskog kriginga [1]
   Katastar klizišta Beograda [1]
   Kategorije pouzdanosti koje se moraju proveravati tokom planiranja i korišćenja vodoprivrednih sistema [1]
   Key Indicators for the Financial Assessment of Availability Payment PPP Projects [1]
   Klasične grupe i "botanika" podgrupa izabranih linearnih grupa [1]
   Klasifikacija oštećenja zidova na zidanim objektima usled zemljotresa [1]
   Klimatski uticaji na napone u kontinualno zavarenim šinama u kolosecima na mostovima u Srbiji [1]
   Kolosek na čvrstoj podlozi u oblasti rekonstrukcije železničkih pruga [1]
   Komasacija zemljišta u zemljama centralne i istočne Evrope i zajednice nezavisnih država [1]
   Komparativna analiza proračuna rešetkastog tornja prema SRPS i EN 1993 [1]
   Komparativna sorpcija jona teških metala na različitim tipovima sorbenata [1]
   Kompensacija poperečnoj čuvstvitel'nosti MËMS akselerometrov s pomošč'ju testirovanija statičnogo ugla naklona, provedennogo v 24-eh pozicijah [1]